Výřez z obrázku bytových domů Kameny Na Burni

Ochrana osobních údajů

Dekorační prvek krystalu Dekorační prvek krystalu

Společnost AREON s. r. o., IČ: 47670029, se sídlem U Staré elektrárny 291/11, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5045 (dále jen „AREON“), informuje jako správce osobních údajů o účelech, prostředcích, rozsahu a způsobech zpracování osobních údajů pro kategorii klientských osobních údajů a také o zpracovatelích údajů.

AREON zpracovává osobní údaje osob (klientů) v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy a právem Evropské unie, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Případné dotazy a žádosti týkající se ochrany a zpracování osobních údajů je klient jako subjekt údajů oprávněn zaslat na emailovou adresu: info@areon-development.cz .

Účel zpracování osobních údajů

Je kontaktování klienta po doručení vyplněného kontaktního formuláře klientem a vyplněného poptávkového formuláře klientem, příprava smluvní dokumentace, plnění a evidence uzavřených smluv, kontaktování subjektů údajů za účelem a v souvislosti s plněním smluv, plnění zákonných povinností správce, daňové a účetní účely, zajištění kvality poskytovaných služeb klientům, zajištění klientských změn u zhotovitele stavby, vč. jeho subdodavatelů, vymáhání nároků AREON, ochrana majetku a osob.

Kategorie subjektů osobních údajů

Kategoriemi subjektů osobních údajů jsou klientské osobní údaje.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

  • Identifikační údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ, pohlaví, údaje z dokladů totožnosti.
  • Adresní údaje: trvalé bydliště, korespondenční adresa, místo podnikání/sídlo.
  • Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka.
  • Jiné údaje: číslo bankovního účtu, údaje o zaměstnání, údaje o způsobu financování předmětu koupě, údaje o majetkových poměrech, záznamy z kamerového systému na staveništi.

Zákonný titul zpracování osobních údajů

Plnění smluv, souhlas udělený subjektem údajů, splnění právních povinností správce, oprávněné zájmy správce (vymáhání nároků, soudní a mimosoudní spory, kamerové systémy – ochrana majetku a zdraví osob na staveništi).

Odesláním poptávkového/kontaktního formuláře týkajícího se projektu/služby AREON uděluje klient souhlas se zpracováním sdělených údajů za účelem kontaktování klienta.

Způsob zpracování osobních údajů

AREON zpracovává veškeré osobní údaje v tištěné podobě manuálně a v elektronické podobě automatizovaným způsobem, a to i prostřednictvím elektronických systémů.

Zdroje osobních údajů

AREON jako správce získává osobní údaje zejména přímo od subjektů osobních údajů, výjimečně od třetích osob pověřených subjektem údajů, a to osobně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické či listinné komunikace. AREON získává osobní údaje také z veřejných rejstříků a evidencí, příp. také od orgánů státní správy, a to pro účely, pro které byly zveřejněny či poskytnuty. Za účelem ochrany osob a majetku jsou staveniště monitorovány kamerovým systémem zhotovitele stavby. Záznamy z kamerových systémů jsou zhotovitelem stavby uchovávány po nezbytně nutnou dobu a mají k nim přístup pouze pověření a proškolení pracovníci zhotovitele stavby. Záznamy jsou zpracovávány výhradně za účelem ochrany majetku a osob.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

S ohledem na konkrétní kategorie subjektů údajů je AREON pro plnění zákonných a smluvních povinností oprávněna poskytnout nezbytné osobní údaje dalším zpracovatelům a příjemcům, kterými jsou:

  • zhotovitel stavby (společnost ALUMONT BUILDING SERVICES s.r.o.),
  • dodavatelé IT technologií,
  • náhradní dodavatelé a poskytovatelé služeb,
  • bankovní instituce nebo zprostředkovatel finančních služeb (v případě pověření klienta ke komunikaci týkající se financování předmětu koupě),
  • další osoby podílející se na vypracování, uzavírání a evidenci smluv a souvisejících dokumentů,
  • dodavatelé správy bytových domů.

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemcem osobních údajů mimo EU může být pouze poskytovatel mailingových služeb a poskytovatel cloudových služeb, a to takový, který zajišťuje ochranu předávaných osobních údajů.

Doba zpracování

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem (subjektem údajů) a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Údaje, které jsou zpracovávány výhradě na základě souhlasu klienta, uchovává správce do doby než je souhlas klientem odvolán, nejdéle však 15 let. Po odvolání souhlasu AREON zlikviduje osobní údaje, nejsou-li zpracovány na základě jiného právního titulu.

Práva subjektů údajů

Subjekt osobních údajů je oprávněn po AREON požadovat informaci o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, dále je oprávněn požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, má právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování. V případě, že se subjekt domnívá, že jeho právo na ochranu osobních údajů bylo porušeno, je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jsou-li osobní údaje zpracovány na základě souhlasu uděleném subjektem údajů, je tento subjekt údajů oprávněn souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas je možné odvolat písemně (dopisem na adresu sídla AREON) nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu info@areon-development.cz .